ALGEMENE VOORWAARDEN december 2011

 

Artikel 1- definities

1.1 Frisse neuzen Hondenuitlaatservice; opdrachtnemer, gevestigd te Arnhem.

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).

1.3 Opdracht; het uitlaten van de hond(en).

1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door Frisse neuzen uitgelaten worden.

 

Artikel 2 - algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als Frisse neuzen.

2.2 Frisse neuzen behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3 - rechten en plichten FRISSE NEUZEN

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken dagen en tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Frisse neuzen.

3.2 Frisse neuzen is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van de hond(en).

3.3. Frisse neuzen is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden en het sleutelcontract door opdrachtgever gemachtigd om het huis van de opdrachtgever te betreden en de hond(en) op te halen en uit te laten.

3.4 Frisse neuzen laat de hond(en) gedurende 60 tot 90 minuten uit.

3.5 Frisse neuzen gaat op verantwoorde en veilige wijze met de hond(en) om.

3.6 Frisse neuzen heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

3.7 Frisse neuzen behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. Frisse neuzen geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.8 Frisse neuzen behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met ziekte en/of vakantie. FRISSE NEUZEN dient vakanties minimaal vier weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

3.9 Frisse neuzen behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

3.10 Frisse neuzen behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.

3.11 Frisse neuzen behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

3.12 Frisse neuzen behoudt zich het recht voor indien de opdracht slecht tot niet of niet veilig uit te voeren is door hevige weersomstandigheden, zoals sneeuw, ijs en storm, extreme hitte, de opdracht te staken.    

 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen, waaronder kennelhoest, ontvangt.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.

4.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid en vlak voor en na de loopsheid niet mee met de groep. Opdrachtgever verplicht zich (verwachte) loopsheid tijdig aan te geven bij Frisse neuzen

4.4 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd. Indien dit niet het geval is vrijwaart de Opdrachtgever Frisse neuzen van alle aansprakelijkheid en kosten die kunnen ontstaan tijdens het ophalen, vervoeren en uitlaten van de hond(en).

4.5 Opdrachtgever machtigt frisse neuzen, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Frisse neuzen dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.6 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

4.7  Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is en dat Frisse neuzen de woning kan betreden. Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken of Frisse neuzen de woning niet kan betreden worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Frisse neuzen of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betrokken honden gedeeld.

5.2 Frisse neuzen is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Frisse neuzen, aan de hond(en).

5.3 Frisse neuzen is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

5.4 Indien aansprakelijkheid van Frisse neuzen voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.5 Frisse neuzen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.6 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van bij Frisse neuzen opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 - Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door Frisse neuzen geschiedt vooraf, op basis van betaling per bank van de aangeschafte wandelingen.